Нашият училищен сайт!

Здравейте, скъпи ученици и родители!  

Поставяме началото на този училищен сайт с идеята да създадем у Вас една по-пълна и истинска представа за нас!

    Надявамe се, че освен атрактивен нашият училищен сайт ще бъде и полезен !

Нашият училищен сайт!

Нашият училищен сайт!

Училище – хуманно и демократично  изградено на основата на националните и общочовешки ценности, възпитаващо свободни и отговорни граждани, професионалисти и създатели;

Училище самоуправляваща се система – осъществяващо взаимна връзка и обусловеност във функционирането на компонентите на системата; автономност и финансова самостоятелност, система за вътрешен контрол и самоконтрол;

Училище широко отворено за обществото и за обществения контрол, съобразено с интересите и потребностите на обществото, включващо граждански структури в управлението;

 Училище на иновациите – прилагащо научен подход при осъществяването на нововъведенията, постоянно развиващо се на основата на инициативността и предприемчивостта, мениджмънт и риск, осъществяващо иновации и ИКТ, водещи до високо качество и конкурентно образование;

Училище – център на образователна, културна и социална среда – образователно, просветно и културно средище на квартала и общината, предлагащо разнообразие от образователни, културни и спортни дейности,  актуални учебни форми за образование и квалификация-учене през целия живот.

На добър път и успешна нова учебна година!